Legemiddelgjennomgang

Hva er en legemiddelgjennomgang?

En legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og sikkerhet. Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene, eller i tverrfaglige team der behandlende lege er en del av teamet. Legen er ansvarlig for den endelige beslutning om videre legemiddelbehandling for pasienten. Legemiddelgjennomganger skal baseres på en samstemt legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger.

Takst for legemiddelgjennomgang

2LD: Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsulent og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger pr. kalenderår. pr. pasient

Hvorfor og når gjennomføres en legemiddelgjennomgang?

  • Pasienter med omfattende legemiddelbruk

  • Bør gjennomføres jevnlig, max 3x pr. kalenderår

  • Særlig viktig når pasienten skifter omsorgsnivå

  • Scenarier hvor det kan forekomme legemiddelrelateret problemer f.eks. flere legemidler som potensielt kan påvirke hverandre / den ønskede effekten.

Hva skal man se på?

  • Hvert legemiddel må gjennomgås; er det korrekt indikasjon, dose, styrke etc.

  • Er det den optimale kombinasjonen av legemidler

  • Kontroll om der er feil / uhensiktsmessige legemidler

  • Kontroll av om legemiddelet fortsatt er i bruk

  • Kontroll av om legemiddel er gitt uten effekt og evt. birkvirkninger

  • Etter endt gjennomgang, husk å dokumentere det i journalen og opprett regningskort til helfo.

Les mer om de nasjonale retningslinjene her

For mer informasjon, besøk Helsedirektoratets nettside her.

Last updated