PLO-meldinger

Lær mer om hvordan du kan samhandle med PLO.

PLO-meldinger (Pleie - og omsorg) omfatter standardiserte meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten. Kilde: Norsk Helsenett

PLO-meldinger vi støtter

I vårt system støtter vi følgende meldinger:

 • Helseopplysninger til lege v1.6 (motta)

 • Orientering om tjenestetilbud v1.6 (motta)

 • Medisinske opplysninger v1.6 (send)

 • Utskrivningsrapport (motta)

 • Avviksmelding (send & motta)

Meldingstypen Medisinske opplysninger v.1.6 er i vårt system delt opp i to meldinger:

 • Medisinske opplysninger

 • Legemiddelopplysninger

Fast PLO-kontakt

Dersom pasienten har en fast PLO-kontakt, kan denne registreres og PLO-meldingen kan sendes fra medisinmodulen. Les mer om dette her.

For å sende PLO-meldinger utover fast PLO-kontakt, les videre.

Sende medisinske opplysninger

Medisinske opplysninger benyttes til å sende helseopplysninger fra fastlegen til pleie- og omsorgstjenesten. Meldingen kan benyttes mellom andre aktører når dette er avtalt. Les mer om hvilke tilfeller meldingen benyttes her.

Meldingen består av flere faner som kan fylles ut.

Generelt

 • Mottakere hentes fra Adresseregisteret. Legg til personen/instansen som skal motta meldingen.

Andre opplysninger

 • Eventuelle CAVE-registreringer vil være oppført.

 • Sosial informasjon hentes fra pasientkortet. Du kan redigere manuelt.

 • Under Funn/undersøkelsesresultater kan du importere eksisterende journalnotater.

Legemidler

Pårørende

 • Her ligger de relasjonene som eventuelt er registrert for pasienten. Disse hentes fra pasientkortet.

Assistert kommunikasjon

 • Her kan du registrere eventuelle behov pasienten har for assistert kommunikasjon, som tolk, eller hvis pasienten har hørsels - eller synshemning.

Delt informasjon

 • Her kan du legge til eventuell informasjon som fastlegen har delt med pårørende.

Når meldingen er ferdig utfylt, klikk Lagre og send.

Meldingen legges til som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og i meldingsloggen.

Tilbakekalle

Ønsker du å kansellere meldingen, åpne den og klikk Tilbakekalle. En ny melding om at meldingen er kansellert sendes til mottakeren.

Sende legemiddelopplysninger

Meldingen legemiddelopplysninger kan sendes som svar på forespørsel om legemiddelopplysninger eller for å informere om endringer i legemiddelbruk. Denne meldingen sendes fra fastlegen, helseforetak eller pleie- og omsorgstjenesten, og sendes til fastlegen eller helseforetak. Les mer om meldingen her.

 • I mottakerfeltet kan du velge den PLO-avdelingen meldingen skal sendes til, og en eventuell kopi.

 • Under Klinisk informasjon vil du finne aktuelle CAVE-registreringer på pasienten, som hentes fra pasientkortet.

 • Sosialinformasjon hentes også direkte fra pasientkortet, eller kan skrives inn manuelt.

 • Under Funn/undersøkelsesresultater kan du importere eksisterende journalnotater.

Når meldingen er ferdig utfylt, klikk på Lagre og send.

Meldingen lagres som et vedlegg i journalen, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og i meldingsloggen.

Når du åpner meldingen, kalles også denne Medisinske opplysninger. Du kan klikke på meldingen for å se status, tilbakekalle eller skrive ut.

Motta PLO-meldinger

Du mottar PLO-meldinger i innboks i postmodulen.

Du kan motta følgede PLO-meldinger:

 • Helseopplysninger til Lege v1.5. Her kan du rapportere avvik.

 • Orientering om tjenestetilbud v1.6. Signer og opprett journalnotat, kun signer, arkiver eller rapporter avvik på samme måte som vist over.

 • Utskrivningsrapport. Rapporter avvik, arkiver eller skriv ut.

 • Avviksmelding. Kan sendes ved å rapportere avvik på en mottatt melding, og mottas fra andre instanser.

Hver meldingstype mottas i egen postkasse under postkassen Tilbakemelding. Enkelte PLO-meldinger vil også mottas som dialogmelding under Tilbakemelding.

Ofte stilte spørsmål

Kan helsesekretær sende dialogmelding til for eksempel sykepleiertjenesten i forbindelse med en PLO-pasient?? Helsesekretær må ha autorisasjon og være registrert med HPR-nr og HER-ID for å sende elektroniske meldinger. Legen har ansvar for den medisinske beslutningen, men så lenge helsesekretær har det ovennevnte, kan de sende dialogmelding på vegne av legen.

Last updated