Resept

Lær hvordan du oppretter en e-resept.

Om rekvisisjonsrett

Hvem som kan forskrive legemidler på e-resept reguleres av din rolles rekvisisjonsrett. Alle som har rekvisisjonsrett, for eksempel en lege med full rekvisisjonsrett eller en jordmor med begrenset rekvisisjonsrett, kan rekvirere de legemidler de har rett til. Dette reguleres av ditt HPR-nummer og autorisasjon, som er oppført i Helsepersonellregisteret.

Opprett resept

Resepter opprettes utfra en ordinasjon. Les hvordan du oppretter en ordinasjon her.

For å opprette resept, bruk hurtigtasten Alt + R eller velg Ny resept i medisinoversikten.

Opplysningene i ordinasjonen følger med når resepten opprettes. Du kan redigere ordinasjonen direkte fra reseptvinduet eller fra medisinoversikten.

Reseptvinduet

Pakning: I dette feltet angir du mengden du ønsker å forskrive, for eksempel 20 tabletter. Du kan også velge pakning fra nedtrekksmenyen og skrive inn antall. Detaljer om anbefalt mengde og pakningstørrelse finnes under. Merk at dersom det foreligger informasjon fra SLV vil en info-knapp komme opp ang f.eks leveringssvikt.

Låse resept: Huk av her dersom du ønsker å låse resepten. Informasjon om legemiddelet vil da ikke inngå i LIB-meldinger (Legemidler i bruk). Resepten vil da få et referansenummer som du vil få spørsmål om å skrive ut hvis du velger e-resept.

Refusjonshjemmel: Dersom det er grunnlag for refusjon på resepten, vil aktuelle refusjonshjemler kunne velges i listen her. Fanen Refusjon viser ytterligere opplysninger om hjemmelen. Les hvordan du søker HELFO om individuell stønad her.

Reit: Angi hvor mange ganger resepten skal kunne gjentas.

Kommentar: Skriv eventuelt inn en kommentar til resepten som vil fremkomme når apoteket laster ned resepten fra RF.

Varighet: Ekspedisjonsdatoen er automatisk satt til dagens dato, med utløpsdato ett år frem i tid. Dette kan endres.

I midten av vinduet, har du tre ulike faner: Info, Refusjon og Eksterne linker. Les mer om de ulike her:

Under Info finner du informasjon om CAVE, interaksjoner, reseptgruppen, søknad til SLV/Apotek, type preparat, egenskaper (kan preparatet deles, knuses eller åpnes) og lignende produkter på det valgte preparatet, samt alle med samme virkestoff.

Lagre resepten

Når all informasjon er valgt, klikk Oppdater. Du kan nå velge å forskrive resepten med en gang eller lagre den som et utkast.

Ønsker du å forskrive resepten med en gang, klikker du E-resept. Du kan velge Papirresept, Faxresept eller Telefonresept ved å klikke på pilen. Signer resepten med pin-koden din.

Resepten vil legge seg i resept-kolonnen med status gyldig. Har du valgt e-resept, vil det indikeres med ikonet e.

Lagre resept som utkast

Velg Utkast hvis du vil signere resepten senere.

Du kan også lagre som utkast dersom du har tilgang til medisinmodulen, og er for eksempel helsesekretær eller sykepleier Du kan da klargjøre en fornyelse av resept for legen. Da legger den seg i Viktige varsler for legen som kan hente den opp og ferdigstille.

Detaljer om resepten

I fanen Hendelser kan du se historikk på resepten i RF.

Ved å klikke Forespørsel om utlevering (se hvor) kan du forespørre informasjon om resepten er utlevert på apotek og eventuelt motta utleveringsdetaljer.

Utleveringsinformasjon for medisiner flyttet fra ditt forrige system som ligger i RF, blir ikke automatisk med over. Derfor kan du også sende bruke Forespørsel om utlevering hvis du vil vite når pasienten sist hentet en migrert medisin.

Les mer om utleveringsinformasjon.

Status på resept

Resepter vil enten ha status Gyldig, Ugyldig eller Utkast.

Resepten får status Ugyldig når den er:

  • Tilbakekalt

  • Ferdig ekspedert eller avsluttet hos apoteket. Dette baseres på utleveringsinformasjonen fra apoteket.

  • Utløpt. Det vil si at sluttdatoen for resepten er tilbake i tid eller at resepten ikke lenger finnes i RF. Merk at resepten fortsatt finnes i RF noen uker etter at den er utløpt.

Status på resepten endrer seg også ved oppslag i RF, dersom statusen på resepten i RF er endret.

Noen ganger vil resepten få status Utstedt. Det kan være ulike årsaker til dette, for eksempel et teknisk problem. I disse tilfellene må du fornye resepten for at den skal endre status til gyldig og bli tilgjengelig for pasienten å hente ut.

Ikoner på resepten

I medisinoversikten vil du kunne se ulike ikoner på resepten. Hold musepekeren over ikonet for å se hva de betyr eller se i oversikten her:

IkonerBetydning

Elektronisk resept (e-resept). Ikonet kommer opp når du oppretter resepten og velger e-resept.

Resepten er lokalt registrert. Det vil si at resepten ikke er opprettet elektronisk og ikke tilgjengelig i RF. Ikonet kommer opp når du oppretter resepten og velger Lokal registrering.

Resepten er en importert lokal registrering. Ikonet kommer opp hvis du har importert en lokal ordinasjon fra sammenstilling.

Papirresept. Ikonet kommer opp når du oppretter resept og velger Papirresept.

Faksresept. Ikonet kommer opp når du oppretter resepten og velger å sende den over faks.

Telefonresept. Ikonet kommer opp når du oppretter en resept og velger telefon.

Resepten er importert fra RF eller fra medisinen som ble migrert over hvis dere byttet journalsystem. Importeringen skjer når du går igjennom sammenstilling.

Det er benyttet refusjonskode på resepten.

Det ligger utleveringsinformasjon fra apoteket på resepten.

Det er gjennomført intervensjon (endring eller påføring av opplysninger) av resepten på apoteket.

SLV-varsling på resepten.

Medisinen må gjennomgås av apoteket.

Resepten er låst. Ikonet kommer opp når du har huket av for å låse resepten. Dette betyr at informasjon om preparatet ikke vil inngå i LIB-meldinger. Når du oppretter en låst resept som e-resept får du spørsmål om du vil skrive ut referansenummer.

Fornye resept

Resepter kan fornyes på flere måter:

Håndtere reseptforespørsler

Dersom klinikken har åpnet for å motta reseptforespørsler fra pasient gjennom appen eller pasientportalen, vil disse mottas i postmodulen. Klinikken kan velge om disse skal håndteres av helsesekretær eller om legen skal motta dem direkte. Andre roller med tilgang til medisinmodulen kan klargjøre en fornyelse av resept, som senere signeres av legen.

Tilbakekalle resept

Resept for personer uten fødselsnummer

Pasienter kan få e-resept selv om de ikke har norsk personnummer eller D-nummer.

Legg til pasient med fødselsdato og adresse. Om pasienten er turist, kan den midlertidige adressen i Norge for eksempel oppgis. Adresse må være registrert for at e-resept skal kunne opprettes.

Når du oppretter resepten, vil du automatisk få opp et referansenummer, som kan printes ut. Referansenummeret må videreformidles til pasienten, som må oppgi dette på apotek når preparatet skal utleveres.

Vergeinnsynsreservasjon

Ungdommer har rett til å skjule sine e-resepter for foreldre eller verge. Vergeinnsynsreservasjon gjelder for aldersgruppen 12-16 år. Jf. Pasient og brukerrettighetsloven §3-4:

«Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette».

For å reservere mot innsyn fra verge, huk av for Vergeinnsynsreservasjon på resepten. Merk at denne muligheten kun kommer opp når du skriver resepter til pasienter mellom 12 og 16 år.

Vergeinnsynsreservasjon og kjernejournal

Informasjon om reservasjonen vil være synlig i apotekenes systemer og i kjernejournal. Helsepersonell ser om resepter ungdom står på er merket med vergeinnsynsreservasjon når de gjør oppslag i pasientens kjernejournal. Dermed kan de unngå å gi opplysninger til ungdommens foreldre, for eksempel ved innleggelse i sykehus. Foreldre har innsyn i barnas kjernejournal frem til de fyller 12 år. Hvis de ønsker innsyn for barn i alderen 12-16 år, må de henvende seg til fastlege eller behandlende lege som avgjør om de skal få en utskrift. Legen skal i slike tilfeller respektere en eventuell innsynsreservasjon.

Ekspederingsanmodning

Når du oppretter en resept, kan du legge til en ekspederingsanmodning.

  1. Velg type: utlevering direkte til pasient eller forsendelse i posten. Velger du forsendelse, legges pasientens adresse til.

  2. Skriv inn apoteket som skal utlevere og velg fra listen.

  3. Oppgi kontaktperson og skriv inn eventuell kommentar.

Resepter med ekspideringsanmondning av type "Utlevering", blir automatisk låst og tildeles et referansenummer.

Med ekspederingsanmodning menes hvilket apotek du ønsker skal stå for en eller alle utleveringer av et preparat. Resepten knyttes til utlevering fra angitt apotek.

Utleveringsinformasjon

For å se hvor mye det er igjen på en e-resept, kan du se hvor mye som er utlevert.

Informasjon om utlevering av resepten du har forskrevet, finner du i medisinoversikten.

Eksempel: I reseptkolonnen, se først på mengden du har forskrevet og antall reit. Se deretter på mengden og hvor mange ganger resepten er utlevert i utleveringsinformasjonen, og trekk fra for å finne ut hvor mye som er igjen for pasienten å ta ut.

Dersom du for eksempel har importert en resept og utleveringsinformasjon ikke foreligger, kan du under Hendelser klikke Forespørsel om utlevering. Da vil det som er kjent av utleveringsinformasjon i RF komme opp i listen.

Ofte stilte spørsmål:

Kan andre enn legen fornye en resept, og hvordan? Det er kun helsepersonell med forskrivningsrett som kan fornye en resept. Hvilke rettigheter du har står oppført i Helsepersonellregisteret.

Hvorfor får jeg ikke laget en e-resept til pasienten? For å kunne forskrive en e-resept må du ha gjort oppslag i Reseptformidleren når du går inn i medisinmodulen til en pasient. Oppslag betyr å signere de to meldingene M09.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient og M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk. Disse meldingene signeres automatisk hvis du har huket av for å lagre pinkoden første gang du går inn på en pasient. Les mer om oppslag i RF.

Last updated